Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Zawartość stron


 
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy".
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
Łączna wartość projektu wynosi 2 271 975,57 PLN z czego:
- dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi: 340 796,33 zł
- dofinansowanie ze środków wspólnotowych (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi: 1 931 179,24 zł.
Flaga i godło Polski
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Wsparciem zostanie objętych 211 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.
W ramach projektu zaplanowano:
 • staże
 • szkolenia
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • doposażenia stanowisk pracy
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)
Zgodnie z definicjami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020:
 • za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy.
 • za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • osoba o niskich kwalifikacjach to osoba legitymująca się co najwyżej średnim wykształceniem.
 
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 12 386 10 80 w.31, 33, 37, 38) lub osobisty.
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę