Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Zawartość stron


 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (VI)", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
Wartość projektu łącznie wynosi 3 971 319,47 PLN z czego:
- dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi: 624 291,41 zł.
- dofinansowanie ze środków wspólnotowych (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi: 3 347 028,06 zł.
Flaga i godło Polski
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wsparciem zostanie objętych 399 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.
W ramach projektu zaplanowano:
  • staże
  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • doposażenia stanowisk pracy
  • inne formy wsparcia (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych)
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) zarejestrowanych w PUP w Proszowicach jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
Wśród osób zrekrutowanych do projektu co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.
W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada równości szans płci.
Wejście główne do budynku (z podjazdem) zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynku. Urząd dysponuje wyodrębnionym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Schody odpowiednio oznakowane taśmą odblaskową. Informacja o projekcie jest umieszczona na zgodnej ze standardem cyfrowym stronie internetowej zapewniając dostępność dla osób słabowidzących. Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po zgłoszeniu takiej potrzeby).
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).
Szczegółowe informacje nt. projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice bądź pod numerem telefonu:
(12) 386 10 80 wew. 31, 33, 37, 38, 28.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę