Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Zawartość stron
Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od 1 sierpnia 2021r. realizowany jest projekt pn „(OD)NOWA"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020,

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 „Aktywizacja Zawodowa".

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2021r. do 31.05.2023r.

Łączna wartość projektu wynosi 342 433,00 PLN.

Wsparciem zostaną objęte 34 osoby bezrobotne z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego wraz z subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie powiatu proszowickiego, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Proszowicach i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) osoby długotrwale bezrobotne,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby o niskich kwalifikacjach,

e) kobiety

Zgodnie z definicjami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020:

  • za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
  • za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • osoba o niskich kwalifikacjach to osoba legitymująca się co najwyżej średnim wykształceniem.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 12 386 10 80 w.31, 33, 37, 38) lub osobisty.

Załączniki
Regulamin projektu wersja PDF.pdf (pdf, 302 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę